standard salgsbetingelser

 

Avtale om levering av utstyr og/eller tjenester

 

1. Alminnelige bestemmelser

Karsten Moholt AS (KM) har utarbeidet egne vilkår for sine leveranser til Kunden. I den utstrekning leveransen omfatter maskiner og annet elektromekanisk utstyr, gjelder NL 01. I den utstrekning en leveranse omfatter maskiner og annet elektromekanisk utstyr med montasje, gjelder NLM 02. Vilkårene i NL 01 / NLM 02 kommer til anvendelse med de endringer og suppleringer som fremgår i nedenstående vilkår, sammen med tilbud og ordrebekreftelse.

 

2. Tilbud

Tilbudet forplikter KM bare innenfor den frist som KM har oppgitt i tilbudet. Er det ikke oppgitt noen frist, står tilbudet åpent for aksept i 30 dager regnet fra tilbudets dato.

 

3. Priser

Alle priser er betinget av fri og rettidig tilgang for utførelse av arbeidet og rettidig levering av nødvendig informasjon fra Kunden. KM forbeholder seg retten til å kreve dekket alle tilleggskostnader og justere leveringstider ved manglende fri og rettidig tilgang for utførelse og forsinket levering av informasjon. Prisene inkluderer ikke arbeid eller deler som følge av uforutsette elektriske eller mekaniske feil, eller defekter som ligger utenfor parameterne som benyttes ved diagnostisering av utsyr og derfor bare kan oppdages senere i overhalingsprosess. Prisene inntatt i KMs prislister er eksklusiv avgifter til staten, herunder merverdiavgift. Det tas forbehold om prisjustering i forbindelse med valuta svingninger og nasjonale lønnsoppgjør.

 

4. Fakturering

Diagnostisering og lagring av kundeeiet utstyr

Alle kostnader som påløper for diagnostisering av utstyr blir fakturert 30 dager etter at diagnostisering er fullført. Deretter vil kostnader for lagring av kundeeiet utstyr bli fakturert i henhold til enhver tid gjeldende lagerkostnader, i henhold til de betalingsvilkår som er vist i avsnitt 5. Betalingsbetingelser.

 

Arbeid i KM sitt verksted

Arbeid i våre verksteder faktureres etter påløpt tid, dersom det ikke foreligger annen avtale. Dersom tjenestene skal uføres på fastpris tas det forbehold om uforutsette elektriske og mekaniske feil, og medgått tid vil bli rapportert og fakturert etter påløpt tid. Dersom tjenestene krever at det arbeides overtid, vil arbeid utover 8 timer bli fakturert som overtid med henholdsvis 50 % for de første fem timer og deretter 100 %. Påløpte arbeidstimer faktureres månedlig.

 

Testing

Dersom ikke annet er beskrevet i tilbud betyr test av motor eller generator test i tomgang. KM har ikke ansvar for tilstanden til AVR ved testing av tilhørende generator i eget verksted. Dersom KM skal kunne teste AVR tilhørende en generator, må dette gjøres i felt med mulighet for lastpåslag og lastavslag.

 

Arbeid i felt

Offshore Innland/Utland

Arbeid offshore faktureres månedlig ihht. påløpte timer i henhold til signerte timelister. Arbeid utover 12 timer vil bli fakturert som 100 % overtid. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i felt, er dette basert på en normal arbeidsdag på 12 timer, og overtid vil komme i tillegg. Påløpte arbeidstimer faktureres månedlig.

 

Onshore Norge

Arbeid onshore faktureres månedlig ihht. påløpte timer. Arbeid utover 8 timer vil bli fakturert som overtid med henholdsvis 50 % for de første fem timer og deretter 100 %. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i felt, er dette basert på en normal arbeidsdag på 8 timer. Overtid vil komme i tillegg til avtalt dagrate.

 

Onshore Utland

Arbeid onshore utenfor Norge faktureres månedlig ihht. påløpte timer etter signerte timelister. Arbeid utover 12 timer vil bli fakturert som 100 % overtid i tillegg til avtalt dagrate. Dersom det er oppgitt dagrater for arbeid i utlandet, er dette basert på en normal arbeidsdag på 12 timer. Overtid vil komme i tillegg til avtalt dagrate.

 

Avspasering etter nattarbeid

For hver time arbeidet etter klokken 22.00 vil det bli fakturert 1 time avspasering.

 

Lørdag og Søndager/Helligdager

For arbeid på lørdager faktureres de første 5 timer som 50 % overtid. Deretter faktureres det 100 % overtid. For arbeid på søndager og helligdager faktureres 100 % overtid fra oppstart av arbeid.

 

Reisetid

Reisetid faktureres etter signerte timelister. Det faktureres inntil 12 timers reisetid i løpet av 24 timer. Ventetid forårsaket av endringer/ utsettelse/ kansellering av flyavganger, helikopteravganger eller andre transportmåter faktureres som reisetid på utreise og som arbeidstid ved hjemreise. Reisetid i forbindelse med utførelse av garantiarbeid i feltet faktureres i henhold til signerte timelister.

 

Reiseutgifter

Reiseutgifter faktureres etter statens regulativ med et administrasjonstillegg på 10 %.

Utlegg i forbindelse med reise faktureres til kostpris i henhold til bilag med et administrasjonstillegg på 10 %.

Utenfor Hordaland faktureres et utenbys tillegg i form av 20 % økning av timeprisen.

Reiseutgifter i forbindelse med utførelse av garantiarbeid i feltet faktureres til kostpris i henhold til bilag med et administrasjonstillegg på 10 %.

 

Utrykning

24 timers tilgjengelig nød mobilisering belastes med kroner 3000 pr person pr. oppdrag.

 

Utstyr/deler

Om ikke annet er avtalt faktureres bestilte deler og utstyr 100% ved mottak lager hos KM eller kunde.

 

5. Betalingsvilkår

Faktura forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter med 1 % pr. måned.

 

6. Levering og risikoovergang

Levering av utstyr skjer i henhold til Incoterms® 2010 ”EXW” dersom ikke annet er avtalt.

 

7. Mottak og ansvar for mangler

KM gir 12 måneders garanti mot feil og mangler ved arbeid/tjenester utført av ossi våre verksteder eller i felt. For midlertidige nød reparasjoner gis det ingen garanti. KM har ikke noe ansvar for feil som oppstår som følge av drift, inkludert uriktig anvendelse og mangelfullt vedlikehold. Det gis verken garanti for aller aksept av ansvar for generatorer som etter overhaling eller reparasjon kjøres med lav last mot filter og frekvensomformer, da dette kan føre til mating av reaktiv effekt inn i generator. Kunden skal dekke alle kostnader ved transport av personell og utstyr til og fra alle offshore lokasjoner og kost og losji på offshore lokasjoner. KM har ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som en følge av feil mangelfullt utført arbeid.

Kunden plikter å foreta mottakskontroll av utstyr umiddelbart og senest en dag etter varen er ankommet kunden. Klage på skader, manko, eller tap skal noteres på kjøreseddel og kundens kopi. Klage til KM på skader, manko eller tap må fremsettes senest en uke etter mottak av utstyret. Dersom slik klage ikke er gitt innen en uke fra mottak av utstyret, skal det leverte utstyret anses å være uten noe manko, skade eller tap ved levering.

 

8. Ansvarsbegrensninger og ansvarsfrihet

Utstyr og personell

Kunden skal fullt ut holde KM og KM's underleverandører skadesløs for ethvert krav, ansvar, tap og/eller skader som knytter seg til personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos Kunden, Kundens kunder og/eller underleverandører og tap av eller skade på eiendom som tilhører Kunden, Kundens kunder og/eller underleverandører, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med tjenestene eller voldt av utstyret i dets levetid. Kundens forpliktelse til å holde KM skadesløs skal gjelde generelt for tap av eller skade på utstyr som KM skal utføre tjenester på uavhengig av formelle eierskap til objektet. KM's maksimale ansvar for eventuelle tap eller skade på objektet skal uansett være begrenset til 1 million kroner.

Kundens skadesløsholdelsesforpliktelser skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

 

Forurensning

I den grad tjenestene utføres på eller i forbindelse med utstyr og/eller objekt som skal benyttes offshore, skal Kunden fullt ut holde KM og deres underleverandører skadesløs fra og mot ethvert krav og tap som måtte oppstå som følge av eller som på noen måte er relatert direkte og/eller indirekte til utførelsen av tjenestene, eller som er voldt av tjenestene eller utstyret/og eller objektet i sin levetid som følge av:

a) forurensning, uavhengig om stammer fra grunnen eller fra installasjon der tjenestene utføres eller utstyr/objektet brukes.

b) brann, eksplosjon eller blow-out fra brønn eller reservoar.

c) utslipp av produkt fra ethvert anlegg, herunder rørledninger eller annet undersjøisk eller overflate installasjon.

Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

 

Forsinkelse

KM's ansvar for forsinkelser skal uansett være begrenset til maksimalt 5% av (estimert) opprinnelige kontraktsverdi. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra KM eller deres underleverandører.

 

Konsekvenstap

Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for noen følgeskader og indirekte tap som følge av eller i forbindelse med utførelse eller manglende utførelsen av sine forpliktelser under denne avtalen. Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for tapt produksjon, tapt fortjeneste, avsavnstap, bortfall av kontrakter, uavhengig av om tapet var påregnelige ved tidspunktet for kontraktsinngåelse og/eller uavhenig av om slikt tap ansees som direkte eller indirekte tap. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra henholdsvis KM og deres underleverandører eller Kunden.

 

Totalansvarsbegrensning

KM's samlede ansvar under denne avtalen, inklusiv ansvar for forsinkelser og mangler, og uavhengig av om kontrakten heves eller ikke, skal være begrenset til det laveste beløpet av NOK 2 millioner og 25 % av (anslått) opprinnelige kontraktsverdi. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra henholdsvis KM og deres underleverandører eller Kunden.

Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i kontraktsvilkårene har partene fraskrevet seg retten til å påberope alle øvrige misligholdsbeføyelser som kan følge av lov eller annet grunnlag.

 

9. Kundens avbestilling

 

Hvis Kunden avbestiller, har KM rett til å belaste kunden alle kostnader som har påløpt i tilknytning til kontrakten pluss 10 % av (anslått) opprinnelig kontraktsverdi.

 

10. Lovvalg og tvister

Kontrakten er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett, og alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av kontrakten skal avgjøres ved søksmål med Bergen tingrett som verneting.